Vie­ras­kie­li­set iäk­käät putoa­vat usein pal­ve­lu­jär­jes­tel­män ulkopuolelle

JADE-toi­­min­­ta­­kes­­kus on vie­ras­kie­lis­ten iäk­käi­den koh­taa­mis­paik­ka, jos­sa jär­jes­te­tään moni­puo­lis­ta toi­min­taa iäk­käi­den osal­li­suu­den ja hyvin­voin­nin edis­tä­mi­sek­si. Toi­min­ta­kes­kuk­ses­sa työs­ken­te­le­vä Susan­na Leh­to­vaa­ra ker­too toi­min­ta­kes­kuk­sen tar­joa­van mm. oman­kie­li­siä ver­tais­ryh­miä useil­la eri kie­lil­lä sekä hen­ki­lö­koh­tais­ta neu­von­taa ja apua eri­lai­sis­sa arjen asiois­sa. Tär­keä­nä osa­na työ­tä on myös yhteis­kun­nal­li­nen vai­kut­ta­mi­nen ja yhden­ver­tai­suu­den edis­tä­mi­nen. Pus­ka­ra­dio tavoit­taa vie­ras­kie­li­set iäk­käät par­hai­ten Vaik­ka pal­ve­luis­ta vies­ti­tään moni­puo­li­ses­ti eri … Jat­ka artik­ke­lin Vie­ras­kie­li­set iäk­käät putoa­vat usein pal­ve­lu­jär­jes­tel­män ulko­puo­lel­le lukemista