Vas­tuul­li­suus­oh­jel­ma

Kul­tais­ten Hoi­ta­jien vastuullisuusohjelma

Kul­tai­set Hoi­ta­jat Oy on arvo­poh­jal­taan kes­tä­vä hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan työ­nan­ta­ja ja yhteis­työ­kump­pa­ni sekä vas­tuul­li­nen per­hey­ri­tys. Toi­min­taa luot­saa eteen­päin Osob Ali, joka on kou­lu­tet­tu sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan ammat­ti­lai­nen ja tun­tee alan rea­li­tee­tit sekä käy­tän­nöt oma­koh­tai­ses­ti. Lii­ke­toi­min­tan­sa kaut­ta Kul­tai­set Hoi­ta­jat on muka­na tur­vaa­mas­sa apua tar­vit­se­vien hyvän elä­män mahdollisuuksia.

Vas­tuul­li­suus

Menes­tys poh­jaa talou­del­li­seen kes­tä­vyy­teen, mut­ta sen rin­nal­la tämän ajan yri­tyk­sen on syy­tä osoit­taa vas­tuul­li­suut­ta myös mui­den kes­tä­vän kehi­tyk­sen osa aluei­den osal­ta.

Kul­tais­ten Hoi­ta­jien vas­tuul­li­suus kes­kit­tyy ennen kaik­kea sosi­aa­li­sen kes­tä­vyy­den edis­tä­mi­seen. Lii­ke­toi­min­nan ympä­ris­tö­vai­ku­tuk­set ovat alas­ta joh­tuen pieniä.

Ydin­ar­vot

Kul­tai­set Hoi­ta­jat Oy:n toi­min­taa ohjaa­vat ydin­ar­vot, joi­den mukaan pal­ve­luis­sa välit­tyy läpi­leik­kaa­vas­ti ihmis­lä­hei­syys ja yhden­ver­tai­suus, avoi­muus ja luo­tet­ta­vuus sekä kun­nioi­tus ja läs­nä­ole­va koh­taa­mi­nen ja hoi­va.

Kul­tai­set Hoi­ta­jat on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton (HPL) jäsen ja nou­dat­taa lii­ton toi­min­ta- ja vas­tuul­li­suus peri­aat­tei­ta, joi­hin voit tutus­tua lähem­min täällä.

Mis­sio

Kul­tai­set Hoi­ta­jat Oy:n mis­sio on välit­tää ammat­ti­tai­tois­ta ja laa­du­kas­ta hoi­vaa sitä tar­vit­se­vil­le ja mah­dol­lis­taa arvo­kas van­huus iäk­käil­le. Yri­tys tar­jo­aa apua sin­ne mis­sä sitä kipeim­min tar­vi­taan ja luo jous­ta­via työs­ken­te­ly­mah­dol­li­suuk­sia sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan ammattilaisille.

Kul­tai­set Hoi­ta­jat Oy vai­kut­taa yhteis­kun­nas­sa edis­täen kes­tä­vää kehi­tys­tä ja aut­taen heikompaa.

Visio

Kul­tais­ten Hoi­ta­jien visio on olla luo­tet­ta­va ja arvos­tet­tu yhteis­työ­kump­pa­ni niin
kun­nil­le kuin muil­le sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan pal­ve­lun­tar­joa­jil­le sekä tun­net­tu Kul­tai­sen Hoi­van tar­joa­ja Uudel­la­maal­la ja tur­val­li­nen työ­nan­ta­ja sote-osaajille.

Kul­tai­set Hoi­ta­jat Oy on edel­lä­kä­vi­jä kult­tuu­ri­sen­si­tii­vi­ses­sä hoi­va­työs­sä ja kohtaamisessa.

Kultaiset Hoitajat 49

Vas­tuul­li­suu­des­ta

Kul­tai­nen Hoi­ta­ja koh­taa asiak­kaan kun­nioit­taen, kuun­nel­len ja myö­täe­läen. Hän on aidos­ti ja kii­reet­tö­mäs­ti läs­nä jokai­ses­sa koh­taa­mi­ses­sa ja näkee asiak­kaan yksi­lö­nä, jol­la on toi­veen­sa, tar­peen­sa ja kykyn­sä. Kul­tai­sel­le Hoi­ta­jal­le jokai­nen asia­kas on sama­nar­voi­nen ja hoi­to ja hoi­va tasa­laa­tuis­ta. Kul­tai­sen Hoi­ta­jan tun­nis­taa ystä­väl­li­syy­des­tään. Hoi­va­työn ammat­ti­lai­set edis­tä­vät työl­lään sosi­aa­lis­ta kes­tä­vyyt­tä ja vah­vis­ta­vat hyvän elä­män edellytyksiä.

Kul­tai­set Hoi­ta­jat Oy tun­tee sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan työ­nan­ta­jien ja työyh­tei­sö­jen arjen ja tar­jo­aa jous­ta­via rat­kai­su­ja eri­lai­siin hen­ki­lös­tö­tar­pei­siin. Yhteis­työs­sä nou­da­te­taan täs­mäl­li­syyt­tä, läpi­nä­ky­vyyt­tä ja suju­vaa vuo­ro­vai­ku­tus­ta. Pal­ve­lu­ko­ke­mus on aina miel­lyt­tä­vä ja yhtey­den­pi­to vai­va­ton­ta. Kul­tai­set Hoi­ta­jat Oy:n työn­te­ki­jät ovat yhteis­työ­kump­pa­neil­le luot­to­pak­ke­ja, joi­den varaan voi las­kea. Kul­tai­set Hoi­ta­jat Oy pal­ve­lee tar­kal­la kor­val­la ja jous­ta­val­la otteel­la ja toi­mit­taa asiak­kail­leen juu­ri oikei­ta ja sopi­via hoi­va-ammat­ti­lai­sia juu­ri oike­aan aikaan. Kul­tai­set Hoi­ta­jat Oy on kump­pa­ni, johon voi aina luottaa.

Kul­tai­set Hoi­ta­jat rek­ry­toi huo­lel­la ja tai­dol­la. Onnis­tu­nut rek­ry­toin­ti edel­lyt­tää, että ymmär­re­tään, mit­kä teh­tä­vät sopi­vat työn­ha­ki­jal­le. Toi­veet työn kes­ton, työ­pai­kan sijain­nin ja työ­tun­tien mää­rän suh­teen ote­taan aina huo­mioon. Työn­ha­ki­jas­sa kiin­nos­taa ammat­tio­saa­mi­sen ja työ­ko­ke­muk­sen rin­nal­la myös per­soo­na. Haki­jal­le halu­taan löy­tää juu­ri hänel­le sopi­va rat­kai­su. Kul­tai­set Hoi­ta­jat pitää huol­ta työn­te­ki­jöis­tään. Esi­hen­ki­löi­den tuki on aina lähel­lä ja jous­ta­vas­ti saa­ta­vil­la. Palk­ka­ta­so on yksi alan par­hais­ta. Eri­tyi­sen hyvää palau­tet­ta saa­nut­ta työn­te­ki­jää muis­te­taan kuu­kausit­tain ja nykyi­siä työn­te­ki­jöi­tä kan­nus­te­taan kut­su­maan uusia sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan ammat­ti­lai­sia lis­toil­le pal­kit­se­mal­la sii­tä kon­kreet­ti­ses­ti. Työn­te­ki­jöi­tä pal­ki­taan sitou­tu­nei­suu­des­ta kuu­kausit­tai­sil­la bonuk­sil­la. Kul­tai­set Hoi­ta­jat toi­mii työ­mark­ki­noil­la rei­lus­ti ja läpi­nä­ky­väs­ti. Eri­lai­suu­den kun­nioit­ta­mi­nen ja huo­mioi­mi­nen ovat tie tasa-arvoi­sem­paan ja yhden­ver­tai­sem­paan työ­elä­mään myös Kul­tai­set Hoi­ta­jat Oy:ssä. Osal­li­suut­ta vah­vis­te­taan ole­mal­la aina avoi­mia palaut­teel­le ja kehit­tä­mi­si­deoil­le. Lii­ke­toi­min­nan kas­vaes­sa ei tin­gi­tä kuul­luk­si tule­mi­ses­ta ja yhden­ver­tai­ses­ta kohtelusta.
Kul­tai­set Hoi­ta­jat -yrit­tä­jä­si­sa­ruk­set halua­vat esi­mer­kil­lään toi­mia roo­li­mal­lei­na muil­le yrit­tä­jyyt­tä har­kit­se­vil­le maa­han­muut­ta­ja­nuo­ril­le. On ensiar­voi­sen tär­ke­ää näyt­tää, että etni­nen ja uskon­nol­li­nen taus­ta ei ole este mil­le­kään ja jokai­nen hui­via käyt­tä­vä tyt­tö voi jonain päi­vä­nä olla oman yri­tyk­sen­sä joh­ta­ja. On myös vält­tä­mä­tön­tä laa­jen­taa jul­ki­suu­des­sa esi­tet­tyä kuvaa kai­ken­lai­sis­ta suo­ma­lai­sis­ta - Suo­mi tar­vit­see mei­tä jokais­ta raken­ta­maan parem­paa tule­vai­suut­ta. Moni­muo­toi­suus on rik­kaus ja voi­ma­va­ra. Isla­min uskon­toon kuu­luu kiin­teä­nä osa­na hei­kom­mas­sa ase­mas­sa ole­vien aut­ta­mi­nen talou­del­li­ses­ti. Kul­tai­set Hoi­ta­jat-yrit­tä­jät ovat mus­li­me­ja ja tuke­vat vuo­sit­tain tar­vit­se­via mak­sa­mal­la ns. Zakat-veroa. Zakat on se sum­ma rahaa tai muu­ta vas­taa­vaa, joka mus­li­min on annet­ta­va huo­nom­mas­sa ase­mas­sa ole­val­le ja siten sii­hen oikeu­te­tul­le ihmi­sel­le. Jos mus­li­mi on sääs­tä­nyt tie­tyn sum­man rahaa eikä ole kos­ke­nut sii­hen yhteen vuo­teen, täy­tyy hänen mak­saa sii­tä 2,5 % Zaka­tia. Jos kysei­sel­lä hen­ki­löl­lä on vel­ko­ja, vähen­ne­tään vel­ka ensin sääs­tö­sum­mas­ta, ennen kuin jäl­jel­le jää­väs­tä sum­mas­ta las­ke­taan Zaka­tin suuruus.

Kul­tai­set Hoi­ta­jat kehit­tä­vät edelleen:

1. Työn­te­ki­jöit­ten­sä pal­kit­se­mis­ta­po­ja
2. Palaut­teen kerää­mis­tä sekä asiak­kail­ta, hoi­vat­ta­vil­ta että työn­te­ki­jöil­tä
3. Kult­tuu­ri­sen­si­tii­vis­tä van­hus­työ­tä ja koh­taa­mis­ta
4. Maa­han­muut­ta­ja­nuor­ten sosi­aa­lis­ta vahvistamista

 1. Kul­tai­nen Hoi­va on ystä­väl­lis­tä, läs­nä­ole­vaa, yhden­ver­tais­ta ja kunnioittavaa.
 2. Asia­kas on yksi­lö, jol­la on omat toi­veet, tar­peet ja kyvyt. Otat­han ne koh­taa­mi­ses­sa huomioon.
 3. Työ­si on pitää huol­ta, ohja­ta ja tukea - teet­hän sen hyvin,
  kos­ka sinul­la on ammat­ti­tai­toa, osaa­mis­ta ja empa­ti­aa.
  Olet tär­keä, olet arvo­kas, olet käyn­ti­kort­tim­me asiakkaille.
 4. Palau­te on meil­le ensi­si­jai­sen tär­ke­ää, ethän epä­röi antaa sitä. Risut ja ruusut ovat yhtä mer­ki­tyk­sel­li­siä, kos­ka me haluam­me kehit­tyä aina vaan paremmiksi.
 5. Vaik­ka oli­sit vain vie­rai­li­ja työ­pis­tees­sä, niin sil­ti se puut­tu­va osa, jota ilman hom­ma ei toi­mi­si - jätät­hän hyvän muiston.
 6. Sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan ammat­ti­lai­se­na edis­tät työl­lä­si ja per­soo­nal­la­si
  aina sosi­aa­lis­ta kes­tä­vyyt­tä ja paran­nat hyvän elä­män edellytyksiä.
 7. Ole ylpeä itsestäsi.
 8. Vas­tuul­li­suus näkyy meil­lä joka päi­vä. Se on läs­nä ihmis­ten kes­ken kai­kis­sa tilanteissa.
 9. Vas­tuul­li­suut­tam­me ohjaa­vat arvot ovat:
  ihmis­lä­hei­syys, kun­nioi­tus, luo­tet­ta­vuus ja yhdenvertaisuus.

Vas­tuul­li­suu­des­tam­me kertovat

suomen-yrittajat-jasenbanneri
hp-jasenyritys-logo
luotettava kumppani - Kultaiset Hoitajat
Jäsenlogo - Kultaiset Hoitajat