Kuun­te­le uusin podcastimme

Mik­si hoi­ta­jien palk­ko­ja ei saa­da nos­tet­tua? Miten työ­uu­pu­muk­ses­ta sel­viy­dy­tään? Miten koh­da­ta muis­ti­sai­ras ihmi­nen? Näis­tä ja muis­ta sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan ajan­koh­tai­sis­ta aiheis­ta käy­dään kes­kus­te­lua Kul­tais­ten hoi­ta­jien podcastissa

vaih­tu­vien eri­tyis­asian­tun­ti­joi­den kans­sa. 8-jak­sois­ta sar­jaa juon­taa kul­tais­ten hoi­ta­jien HR-koor­di­naat­to­ri Kat­ja Ilma­ka­ri. Jak­sois­sa käsi­tel­lään mm. työ­hy­vin­voin­tia, hoi­ta­jien jak­sa­mis­ta, työ­uu­pu­mus­ta, työ­tur­val­li­suut­ta, työ­elä­män sään­tö­jä, muis­ti­sai­rai­den koh­taa­mis­ta, vie­ras­kie­lis­ten iäk­käi­den yhteis­kun­nas­sa koh­taa­mia haas­tei­ta sekä hoi­toa­lan moni­kult­tuu­ri­suu­den tuo­mia hyö­ty­jä ja haasteita.

Kat­so video

Jak­so 5

Miten työ­uu­pu­mus ehkäistään?

Vii­den­nes­sä jak­sos­sam­me jat­kam­me työ­uu­pu­muk­sen tee­mal­la: syven­nym­me kei­noi­hin, joi­den avul­la uupu­mus­ta pys­ty­tään ehkäi­se­mään työyh­tei­sös­sä. Mil­lä tavoin esi­mies voi joh­taa työ­hy­vin­voin­tia? Entä miten työ­pai­koil­la suh­tau­du­taan tera­pian mah­dol­li­suuk­siin? Vie­raa­nam­me on rat­kai­su­kes­kei­nen lyhyt­te­ra­peut­ti Outi Insi­deOut -tera­pia­pal­ve­luis­ta. Jak­sos­sa Kat­ja ja Outi kes­kus­te­le­vat lyhyt­te­ra­pias­ta kei­no­na, jon­ka avul­la voi­daan ehkäis­tä työ­uu­pu­mus­ta ennakkoon.

Kul­tai­set Hoi­ta­jat Oy
Miten työ­uu­pu­mus ehkäistään?
/