Kuun­te­le uusin podcastimme

Mik­si hoi­ta­jien palk­ko­ja ei saa­da nos­tet­tua? Miten työ­uu­pu­muk­ses­ta sel­viy­dy­tään? Miten koh­da­ta muis­ti­sai­ras ihmi­nen? Näis­tä ja muis­ta sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan ajan­koh­tai­sis­ta aiheis­ta käy­dään kes­kus­te­lua Kul­tais­ten hoi­ta­jien podcastissa

vaih­tu­vien eri­tyis­asian­tun­ti­joi­den kans­sa. 8-jak­sois­ta sar­jaa juon­taa kul­tais­ten hoi­ta­jien HR-koor­di­naat­to­ri Kat­ja Ilma­ka­ri. Jak­sois­sa käsi­tel­lään mm. työ­hy­vin­voin­tia, hoi­ta­jien jak­sa­mis­ta, työ­uu­pu­mus­ta, työ­tur­val­li­suut­ta, työ­elä­män sään­tö­jä, muis­ti­sai­rai­den koh­taa­mis­ta, vie­ras­kie­lis­ten iäk­käi­den yhteis­kun­nas­sa koh­taa­mia haas­tei­ta sekä hoi­toa­lan moni­kult­tuu­ri­suu­den tuo­mia hyö­ty­jä ja haasteita.

Kat­so video

Jak­so 8: Min­kä­lai­nen on hyvä hoi­ta­ja? (You­tu­be­vi­deo tulos­sa pian)

Onko hoi­toa­la edel­leen ainoas­taan kut­su­musam­mat­ti? Yli kol­me­kym­men­tä vuot­ta leik­kaus­sa­leis­saa­nes­te­sia­hoi­ta­ja­na toi­mi­nut Sirk­ku Lat­vio työs­ken­te­lee täl­lä het­kel­lä hoi­to­työn opet­ta­ja­na. Miten käsi­tys hyväs­tä­hoi­ta­jas­ta on muut­tu­nut vuo­sien var­rel­la, vai onko hyviä ja huo­no­ja hoi­ta­jia edes olemassa?

Kultaiset Hoitajat Oy
Kul­tai­set Hoi­ta­jat Oy 
Jak­so 8: Min­kä­lai­nen on hyvä hoitaja?
/