Moni­kult­tuu­ri­nen hoitoala

Kultaiset Hoitajat Oy
Kul­tai­set Hoi­ta­jat Oy 
Moni­kult­tuu­ri­nen hoitoala
/

Kul­tais­ten hoi­ta­jien kol­man­nen podcast-jak­son vie­raa­na on 27-vuo­tias Solan­ge, joka työs­ken­te­lee eri­kois­sai­raan­hoi­don päi­vys­tyk­ses­sä sai­raan­hoi­ta­ja­na. Kat­ja kes­kus­te­lee Kon­gos­sa syn­ty­neen haas­ta­tel­ta­van kans­sa moni­kult­tuu­ri­suu­den hyö­dyis­tä ja haas­teis­ta hoi­toa­lal­la. Miten esi­mer­kik­si rukoi­luun suh­tau­du­taan työyh­tei­sös­sä? Kuin­ka pal­jon hoi­toa­lan ammat­ti­lai­set koh­taa­vat rasis­mia työ­tä tehdessään?