Kul­tai­set hoi­ta­jat — yri­tyk­sen esittely

Kultaiset Hoitajat Oy
Kul­tai­set Hoi­ta­jat Oy 
Kul­tai­set hoi­ta­jat — yri­tyk­sen esittely
/

Sar­jam­me toi­ses­sa jak­sos­sa pää­sem­me tutus­tu­maan Kul­tai­set hoi­ta­jat -yri­tyk­seen pal­ve­lu­pääl­lik­kö, yhtiö­kump­pa­ni Man­dek Aliin ja HR-koor­di­naat­to­ri Kat­ja Ilma­ka­rin mat­kas­sa. Esit­te­ly­jak­sos­sam­me tutus­tum­me yri­tyk­sen arvo­maa­il­maan ja niis­tä kum­pua­viin tekoi­hin. Kes­kus­te­lem­me moni­kult­tuu­ri­sen työ­pai­kan yhtei­söl­li­syy­des­tä ja syven­nym­me myös per­hey­ri­tyk­sen tuo­miin etui­hin ja haas­tei­siin. Ter­ve­tu­loa mukaan!