Kul­tai­set Hoitajat

Ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­lai­sil­ta ter­vey­den­huol­lon ammattilaisille

Kul­tais­ten Hoi­ta­jien tarina 

Kul­tai­set Hoi­ta­jat on sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan hen­ki­lös­tö­vuo­krauk­seen eri­kois­tu­nut yri­tys. Kul­tai­set Hoi­ta­jat syn­tyi vuon­na 2018 kysyn­nän ja tar­jon­nan kaut­ta, kun sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan keik­ka­töis­sä lähi­hoi­ta­ja­na työs­ken­nel­lyt yrit­tä­jä Osob Ali ei ehti­nyt enää ottaa vas­taan kaik­kia hänel­le tar­jot­tu­ja työ­vuo­ro­ja. Osob ryh­tyi välit­tä­mään vuo­ro­ja hoi­ta­ja­tu­tuil­leen toi­mi­ni­men kaut­ta. Vuon­na 2019 he vaih­toi­vat yri­tys­muo­dok­si osakeyhtiön. 

Espoo­lai­nen yri­tys rek­ry­toi sote-alan ammattilaisia

Tänä päi­vä­nä espoo­lais­ten sisa­rus­ten perus­ta­ma per­hey­ri­tys rek­ry­toi vuo­kra­työn­te­ki­jöi­tä kat­ta­vas­ti eri sosi­aa­li- ja ter­veys­aloil­ta. Kul­tai­sil­la Hoi­ta­jil­la työs­ken­te­lee lähi­hoi­ta­jien lisäk­si sai­raan­hoi­ta­jia, lää­kä­rei­tä, hoi­va-avus­ta­jia ja lai­tos­huol­ta­jia sekä las­ten­hoi­ta­jia. Alal­la itse­kin työs­ken­nel­lyt yrit­tä­jä tun­tee sote-alan vaa­ti­muk­set ja tar­peet sekä esi­mer­kik­si hoi­ta­jien mitoi­tuk­seen liit­ty­vät haas­teet. Yrit­tä­jän työ­ko­ke­mus ken­täl­tä on tie­ten­kin suu­ri etu sekä asiak­kai­den että Kul­tais­ten Hoi­ta­jien työn­te­ki­jöi­den kan­nal­ta. Asia­kas­yri­tys­ten kans­sa asioi­mi­nen on luon­nol­li­ses­ti hel­pom­paa, kun yhteis­työ tapah­tuu ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­lais­ten välillä.

Kor­kea­laa­tuis­ta hoi­toa suu­rel­la sydämellä

Kul­tai­set Hoi­ta­jat halu­aa tar­jo­ta ammat­ti­tai­tois­ta hoi­va­hen­ki­lö­kun­taa yri­tys- ja kun­ta-asiak­kail­le sekä mah­dol­lis­taa laa­duk­kaan hoi­don ja pal­ve­lut sin­ne, mis­sä nii­tä kipeim­min tar­vi­taan. Perus­ta­ja Osob Alin suku­juu­ret ovat Soma­lias­sa, jon­ka kult­tuu­ris­sa on eri­tyi­sen vah­vas­ti läs­nä ikäih­mis­ten kun­nioit­ta­mi­nen ja arvos­tus. Sik­si Kul­tai­set Hoi­ta­jat kokee­kin esi­mer­kik­si arvok­kaan van­huu­den mah­dol­lis­ta­mi­sen laa­duk­kaan hoi­va­työn avul­la yhdek­si tär­keim­mis­tä missioistaan.

Vas­tuul­li­suus on meil­le eri­tyi­sen tärkeää

Vas­tuul­li­suus näkyy meil­lä joka päi­vä. Se on läs­nä ihmis­ten kes­ken kai­kis­sa tilan­teis­sa. Vas­tuul­li­suut­tam­me ohjaa­vat arvot ovat:

Ihmis­lä­hei­syys, Kun­nioi­tus, Luo­tet­ta­vuus ja Yhdenvertaisuus.