Kultaiset Hoitajat - henkilöstövuokraus Suomessa

Kul­tai­sil­la hoi­ta­jil­la vah­va vuo­si 2021 – tule­va­na vuon­na kes­ki­ty­tään kas­vuun ja toi­min­nan kehittämiseen

Vuo­si 2021 oli Kul­tai­sil­le hoi­ta­jil­le kii­rei­nen – kii­tos sii­tä kump­pa­neil­lem­me ja tekijöillemme!

Hoi­ta­jam­me työs­ken­te­li­vät laa­jas­ti eri­lai­sis­sa teh­tä­vis­sä koro­na­pan­de­mi­aan liit­tyen aina roko­tuk­sis­ta koro­na­po­ti­lai­den hoi­toon Hel­sin­gis­sä, Van­taal­la, Espoos­sa ja Kera­val­la. Teki­jäm­me sai­vat hyvää palau­tet­ta asiak­kail­ta pit­kin vuot­ta – hei­tä kuvat­tiin mm. iha­nik­si, ammat­ti­tai­toi­sik­si, osaa­vik­si ja ahkeriksi.

Vaik­ka hoi­ta­ja­pu­la on tänä päi­vä­nä haas­te, pysyi meil­lä tilan­ne hoi­ta­jis­ta hyvä­nä läpi koko vuo­den. Uskom­me, että kaik­ki voit­ta­vat, kun aktii­vi­nen rek­ry­toin­ti yhdis­te­tään alan par­haa­seen palk­kaan ja hyviin työ­oloi­hin. Meil­le on tär­ke­ää pitää hoi­ta­jis­tam­me hyvää huol­ta, sil­lä hei­dän ansios­taan Kul­tai­set hoi­ta­jat on sii­nä tilan­tees­sa, jos­sa se nyt on: lii­ke­vaih­tom­me 11-ker­tais­tui vuon­na 2021 edel­lis­vuo­des­ta. Tämä antaa hyvän poh­jan vie­dä eteen­päin tavoi­tet­tam­me laa­jen­taa toi­min­taa pää­kau­pun­ki­seu­dul­ta muu­al­le Suomeen.

Hyvä huo­len­pi­to näkyy myös asiak­kai­dem­me ja kump­pa­nei­dem­me suun­taan, sil­lä hoi­ta­jam­me ovat moti­voi­tu­nei­ta ja halut­tu­ja teki­jöi­tä työyh­tei­söis­sään. Kerääm­me jat­ku­vas­ti palau­tet­ta asiak­kail­tam­me, kump­pa­neil­tam­me ja hoi­ta­jil­tam­me, jot­ta voim­me kehit­tää toi­min­taa entis­tä pal­ve­le­vam­paan suun­taan. Olem­me panos­ta­neet vii­me aikoi­na palaut­teen poh­jal­ta mm. asia­kas­pal­ve­lun ja hal­lin­non hen­ki­lös­tön rek­ry­toin­tiin, jot­ta voim­me jat­kos­sa­kin tar­jo­ta aidon ja kii­reet­tö­män koh­taa­mi­sen, joka on meil­le tär­keä arvo.

Vuon­na 2022 tulem­me kes­kit­ty­mään kas­vusuun­ni­tel­miin, toi­min­nan kehit­tä­mi­seen sekä tie­tys­ti arjen hoi­to­työ­hön sil­lä laa­dun ja koh­taa­mi­sen tasol­la, jois­ta mei­dät par­hai­ten tunnetaan!

Jaa artikkeli

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Lisää luettavaa

Sirkku - Kultaiset Hoitajat

Mis­tä on hyvät hoi­ta­jat tehty?

Yhtä oike­aa mää­ri­tel­mää hyväl­le hoi­ta­jal­le ei ole, mut­ta hoi­to­työs­sä on sel­ke­ää etua tie­tyn­lai­sis­ta omi­nai­suuk­sis­ta. Sosi­aa­li­suus ja hyvät vuo­ro­vai­ku­tus­tai­dot ovat hoi­ta­jal­le hyö­dyk­si, sil­lä työs­sä on keskeistä

Susanna - Kultaiset Hoitajat

Vie­ras­kie­li­set iäk­käät putoa­vat usein pal­ve­lu­jär­jes­tel­män ulkopuolelle

JADE-toi­­min­­ta­­kes­­kus on vie­ras­kie­lis­ten iäk­käi­den koh­taa­mis­paik­ka, jos­sa jär­jes­te­tään moni­puo­lis­ta toi­min­taa iäk­käi­den osal­li­suu­den ja hyvin­voin­nin edis­tä­mi­sek­si. Toi­min­ta­kes­kuk­ses­sa työs­ken­te­le­vä Susan­na Leh­to­vaa­ra ker­too toi­min­ta­kes­kuk­sen tar­joa­van mm. oman­kie­li­siä ver­tais­ryh­miä useilla