Naiimo - Kultaiset Hoitajat

Kul­tai­set Hoi­ta­jat spon­so­roi nyrk­kei­li­jä Naii­mo Bul­ha­nia urhei­lu-unel­man toteuttamisessa

Kul­tai­set Hoi­ta­jat spon­so­roi tänä vuon­na 21-vuo­tias­ta nyrk­kei­li­jä Naii­mo Bul­ha­nia, jon­ka tavoit­tee­na ovat MM-kisoi­hin osal­lis­tu­mi­sen lisäk­si Parii­sin olym­pia­lai­set vuon­na 2024.

- Tah­dom­me olla oman yhtei­söm­me nuor­ten tyt­tö­jen tuke­na, kan­nus­ta­mas­sa hei­tä omien unel­mien­sa toteut­ta­mi­seen ja har­ras­ta­mi­seen. Etni­nen tai uskon­nol­li­nen taus­ta ei ole este mil­le­kään, ja jokai­nen hui­via käyt­tä­vä tyt­tö voi jonain päi­vä­nä olla vaik­ka oman yri­tyk­sen­sä joh­ta­ja. Samais­tut­ta­vat roo­li­mal­lit ovat täs­sä tär­keäs­sä ase­mas­sa. Joku nuo­ri tyt­tö voi saa­da myös kipi­nän itsel­le mie­lui­san har­ras­tuk­sen aloit­ta­mi­seen, jos koh­taa oman näköi­si­ään roo­li­mal­le­ja, poh­tii Kul­tais­ten Hoi­ta­jien toi­mi­tus­joh­ta­ja Osob Ali.

Alta­vas­taa­jas­ta SM-prons­sil­le ja pian Suo­men mestariksi

Naii­mo aloit­ti nyrk­kei­lyn kol­me vuot­ta sit­ten Loh­jan Nyrk­kei­ly­ker­hos­sa, jos­sa hänen vuot­ta van­hem­pi vel­jen­sä tree­na­si ennen hän­tä. Jo kah­den kuu­kau­den tree­naa­mi­sen jäl­keen val­men­ta­ja näki Naii­mos­sa poten­ti­aa­lia, ja mat­ka koh­ti ensim­mäi­siä kiso­ja alkoi. Naii­mo läh­ti ennak­ko­luu­lot­to­mas­ti vuo­den 2019 SM-kil­pai­lui­hin, vaik­ka alla oli vas­ta muu­ta­ma otte­lu ver­rat­tu­na kil­pa­si­sar­ten sato­jen otte­lui­den koke­muk­seen. Hän saa­vut­ti tuol­loin SM-prons­sia, ja jat­koi mää­rä­tie­toi­ses­ti tree­naa­mis­ta suo­men­mes­ta­rik­si vuon­na 2021. Vuo­den 2022 Euroo­pan mes­ta­ruus­kil­pai­luis­ta Naii­mo toi puo­les­taan kotiin prons­si­mi­ta­lin. Vuo­si sit­ten Naii­mo muut­ti Van­taal­le ja edus­taa nyky­ään Vii­pu­rin nyrk­kei­li­jöi­tä Helsingissä.

- Olen ensim­mäi­nen tum­mai­hoi­nen, joka on voit­ta­nut lajis­sa­ni SM-kul­taa. Haluan edus­taa mei­tä vähem­mis­tö­jä, rik­koa ennak­ko­luu­lo­ja sekä ins­pi­roi­da mui­ta­kin maa­han­muut­ta­jia ja eri­tyi­ses­ti nai­sia liik­ku­maan. Kaik­ki on mah­dol­lis­ta, jos luot­taa ja tekee ahke­ras­ti töi­tä, ker­too Naiimo.

Spon­so­roin­ti mah­dol­lis­taa urhei­lu-unel­man toteuttamisen

Naii­mon arki on vauh­di­kas­ta, sil­lä tavoit­teel­li­sen urhei­lun lisäk­si työt vie­vät oman aikan­sa arjes­sa. Kul­tais­ten Hoi­ta­jien ja mui­den spon­so­riy­ri­tys­ten avul­la Naii­mo voi kes­kit­tyä parem­min unel­mien­sa saa­vut­ta­mi­seen urhei­lun parissa.

- Kul­tais­ten Hoi­ta­jien spon­so­roin­ti mer­kit­see minul­le yhteis­työ­tä, jon­ka avul­la voim­me edis­tää tavoit­tei­ta­ni sekä aut­taa minua kehit­ty­mään parem­mak­si lajis­sa­ni, kiit­tää Naiimo.

- Koen, että meil­lä on vas­tuu olla esi­ku­va­na. Haluam­me antaa takai­sin yhtei­söl­le ja lait­taa näin hyvän kier­tä­mään. Toi­vom­me, että muut­kin yri­tyk­set innos­tu­vat spon­so­roi­maan Naii­moa sekä mui­ta ins­pi­roi­via nuo­ria, jot­ka tavoit­te­le­vat roh­keas­ti omia unel­mi­aan, kan­nus­taa Osob.

Voit kat­soa tääl­tä Suo­men jouk­ku­een tule­viin U22 EM-kisoi­hin.

Takai­sin etusi­vul­le.

Jaa artikkeli

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Lisää luettavaa

Kultaiset Hoitajat - henkilöstövuokraus Suomessa

Kul­tai­sil­la hoi­ta­jil­la vah­va vuo­si 2021 – tule­va­na vuon­na kes­ki­ty­tään kas­vuun ja toi­min­nan kehittämiseen

Vuo­si 2021 oli Kul­tai­sil­le hoi­ta­jil­le kii­rei­nen – kii­tos sii­tä kump­pa­neil­lem­me ja teki­jöil­lem­me! Hoi­ta­jam­me työs­ken­te­li­vät laa­jas­ti eri­lai­sis­sa teh­tä­vis­sä koro­na­pan­de­mi­aan liit­tyen aina roko­tuk­sis­ta koro­na­po­ti­lai­den hoi­toon Hel­sin­gis­sä, Vantaalla,

Sirkku - Kultaiset Hoitajat

Mis­tä on hyvät hoi­ta­jat tehty?

Yhtä oike­aa mää­ri­tel­mää hyväl­le hoi­ta­jal­le ei ole, mut­ta hoi­to­työs­sä on sel­ke­ää etua tie­tyn­lai­sis­ta omi­nai­suuk­sis­ta. Sosi­aa­li­suus ja hyvät vuo­ro­vai­ku­tus­tai­dot ovat hoi­ta­jal­le hyö­dyk­si, sil­lä työs­sä on keskeistä

Susanna - Kultaiset Hoitajat

Vie­ras­kie­li­set iäk­käät putoa­vat usein pal­ve­lu­jär­jes­tel­män ulkopuolelle

JADE-toi­­min­­ta­­kes­­kus on vie­ras­kie­lis­ten iäk­käi­den koh­taa­mis­paik­ka, jos­sa jär­jes­te­tään moni­puo­lis­ta toi­min­taa iäk­käi­den osal­li­suu­den ja hyvin­voin­nin edis­tä­mi­sek­si. Toi­min­ta­kes­kuk­ses­sa työs­ken­te­le­vä Susan­na Leh­to­vaa­ra ker­too toi­min­ta­kes­kuk­sen tar­joa­van mm. oman­kie­li­siä ver­tais­ryh­miä useilla