Mandek - Kultaiset Hoitajat

Kul­tai­set arvot ja moni­kult­tuu­ri­suus näky­vät hoi­toa­lan edel­lä­kä­vi­jän arjessa

Tie­sit­kö, että Kul­tai­set hoi­ta­jat on per­hey­ri­tys, jon­ka arvot luot­ta­muk­ses­ta, avoi­muu­des­ta ja asia­kas­läh­töi­syy­des­tä näky­vät vah­vas­ti arjes­sam­me? Toi­mi­tus­joh­ta­jam­me Osob Ali perus­ti yri­tyk­sen aikoi­naan yksin, ja pyö­rit­ti toi­min­taa jon­kin aikaa toi­mi­ni­mel­lä. Toi­min­nan laa­jen­tues­sa yri­tys­muo­to vaih­tui osa­keyh­ti­öön vuon­na 2019. Samal­la toi­min­taam­me tuli mukaan Oso­bin sis­ko Man­dek Ali, joka toi­mii nyky­ään Kul­tais­ten hoi­ta­jien palvelupäällikkönä.

Kon­kreet­ti­nen koke­mus hoi­to­työs­tä etu­na esimiehillä

Toi­mi­tus­joh­ta­jam­me Osob ja HR-koor­di­naat­to­rim­me Kat­ja ovat kou­lu­tuk­sel­taan lähi­hoi­ta­jia, pal­ve­lu­pääl­lik­köm­me Man­dek on puo­les­taan opis­kel­lut sai­raan­hoi­ta­jak­si. Yksi Kul­tais­ten hoi­ta­jien vah­vuuk­sis­ta hoi­toa­lan työ­nan­ta­ja­na onkin se, että kai­kil­la yri­tyk­sem­me hal­lin­non puo­lel­la töi­tä teke­vil­lä on hoi­toa­lan kou­lu­tus ja käy­tän­nön koke­mus­ta hoitotyöstä.

”Meil­le on tär­ke­ää, että ymmär­räm­me työn­te­ki­jöi­dem­me arjen ja sen kuor­mit­ta­vuu­den käy­tän­nön tasol­la. Näin pys­tym­me anta­maan työn­te­ki­jöil­lem­me tar­vit­ta­van tuen sekä luo­maan työym­pä­ris­tön, jos­sa tue­taan jak­sa­mis­ta ja anne­taan hoi­ta­jil­le hei­dän ansait­se­man­sa arvos­tus.” – Man­dek, palvelupäällikkö

Esi­mies­ten oma­koh­tai­nen koke­mus hoi­to­työs­tä ei ole itses­tään­sel­vyys, sil­lä yhä useam­mas­sa hoi­toa­lan yri­tyk­ses­sä hal­lin­non hen­ki­löt ja esi­mie­het tule­vat muil­ta aloil­ta. Meil­lä ei ole jyrk­kää hie­rar­ki­aa, eikä työn­te­ki­jöi­tä kat­so­ta kos­kaan esi­mies­ten toi­mes­ta alas­päin, vaan toi­mim­me enem­män yhtei­sön lailla.

Arvoi­na luot­ta­mus, avoi­muus ja asiakaslähtöisyys

Kul­tais­ten hoi­ta­jien tär­keim­pä­nä arvo­na arjes­sa kul­kee luot­ta­mus, joka on koko toi­min­nan perus­ta. Tämä näkyy luot­ta­muk­sel­li­se­na ja avoi­me­na toi­min­ta­na niin työ­nan­ta­ja­na kuin pal­ve­lun­tar­joa­ja­na­kin. Sovi­tuis­ta asiois­ta pide­tään kiin­ni, ja mah­dol­li­sis­ta muu­tok­sis­ta tie­do­te­taan sel­keäs­ti. Mikä­li jos­kus teem­me vir­heen, vies­tim­me sii­tä avoi­mes­ta ja kor­jaam­me sen par­haal­la mah­dol­li­sel­la tavalla.

Yri­tyk­sem­me nimi, Kul­tai­set hoi­ta­jat, pei­laa omal­ta osal­taan arvo­maa­il­maam­me: me arvos­tam­me hoi­ta­jiam­me, emme­kä pel­kää näyt­tää sitä. Hoi­ta­jiem­me kor­kea taso näkyy asiak­kai­den suun­taan erin­omai­se­na pal­ve­lu­na, ja työn­te­ki­jöil­le alan nor­maa­lia palk­ka­ta­soa kor­keam­pa­na tie­nes­ti­nä. Kor­keam­pi palk­ka­ta­so ei ole kui­ten­kaan ainoa tapa, jol­la osoi­tam­me arvos­tuk­sen työn­te­ki­jöil­lem­me. Luo­tet­ta­va ja jous­ta­va lähie­si­mies­suh­de luo omal­ta osal­taan hyvän työil­ma­pii­rin, jos­sa on muka­vaa ja moti­voi­vaa teh­dä töitä.

Moni­kult­tuu­ri­suus antaa uut­ta näkökulmaa

Työyh­tei­söm­me moni­kult­tuu­ri­suus on yksi suu­rim­mis­ta vah­vuuk­sis­tam­me. Eri­lai­suus ja sen hyväk­sy­mi­nen aut­taa koh­taa­maan kai­ken­lai­set asiak­kaat lem­peäs­ti ja antaa uut­ta näkö­kul­maa arjen työ­hön. Jos on pit­kään totut­tu teke­mään asioi­ta aina samal­la taval­la, voi eri kult­tuu­ris­ta ja taus­tas­ta tule­va hen­ki­lö aut­taa löy­tä­mään uuden­lai­sia rat­kai­su­ja. Me opim­me toi­sil­tam­me jat­ku­vas­ti, ja uskom­me, että moni­kult­tuu­ri­suu­des­ta on hyö­tyä myös kenttätyössä.

”Kiin­ni­tin jo tätä työ­tä hakies­sa­ni huo­mio­ta sii­hen, että Kul­tais­ten hoi­ta­jien arvot ovat koh­dil­laan ja sydän oikeal­la pai­kal­la. Olen ollut monen­lai­sis­sa työ­teh­tä­vis­sä ja näh­nyt, kuin­ka suu­ri ero työ­paik­ko­jen kult­tuu­reis­sa on ollut. Kul­tai­sis­sa hoi­ta­jis­sa asiak­kaat saa­vat aidos­ti läm­pi­män koh­te­lun, ja työn­te­ki­jät toi­mi­vat käyn­ti­kort­tei­na ken­täl­lä välit­täen arvo­jam­me eteen­päin.” – Kat­ja, HR-koordinaattori

Mie­tim­me pit­kään, että tar­vit­sem­me toi­sen hen­ki­lön hoi­ta­maan Kul­tais­ten hoi­ta­jien HR-työ­tä. Kat­ja oli ensim­mäi­nen per­heem­me ulko­puo­li­nen hen­ki­lö yri­tyk­sem­me hal­lin­nos­sa. Hän haki meil­tä myyn­ti­pääl­li­kön paik­kaa, mut­ta huo­ma­sim­me hänen hake­muk­ses­taan, että hän sopi­si meil­le mai­nios­ti HR-teh­tä­viin. Per­heen ulko­puo­li­sen hen­ki­lön palk­kaa­mi­nen hal­lin­toon oli yri­tyk­sel­lem­me iso askel, mut­ta emme ole katu­neet sitä – Kat­ja sopii tii­miim­me loistavasti!

On tär­ke­ää osa­ta koh­da­ta, kes­kus­tel­la ja kehua

Kii­re vai­kut­taa mei­hin kaik­kiin: jos koh­taa­mi­seen ei ole aikaa, jää ihmis­ten väli­nen yhteys hyvin usein kyl­mäk­si. Sik­si meil­le on tär­ke­ää, että hoi­ta­jil­lam­me on riit­tä­väs­ti aikaa oman työn teke­mi­seen ja asiak­kai­den koh­taa­mi­seen. Pyrim­me myös läpi yri­tyk­sem­me anta­maan posi­tii­vis­ta palau­tet­ta sekä luo­maan hyvää oloa ja ilma­pii­riä. Arvo­jem­me mukai­ses­ti meil­le on tär­ke­ää osa­ta koh­da­ta, kes­kus­tel­la ja kehua.

”Meil­lä työn­te­ki­jöi­den ei tar­vit­se jän­nit­tää esi­mies­tä, eikä asiak­kai­den mureh­tia, vaik­ka jotain yllät­tä­vää tapah­tui­si. Meil­lä voi aina luot­taa sii­hen, että asia hoi­tuu ja se sel­vi­te­tään. Toi­mi­tus­joh­ta­jam­me kävi esi­mer­kik­si ker­ran vie­mäs­sä työn­te­ki­jän itse kotoa työ­pai­kal­le, kun tämän auto ei läh­te­nyt käyn­tiin aamul­la. Me teem­me tätä yhdes­sä suu­rel­la sydä­mel­lä – ja se näkyy!” – Man­dek, palvelupäällikkö

Moni­kult­tuu­ri­nen työyh­tei­söm­me koos­tuu hoi­toa­lan ammat­ti­lai­sis­ta, joi­den juu­ret punou­tu­vat eri puo­lil­le maa­il­maa. Emme vaa­di työn­te­ki­jöil­täm­me täy­del­lis­tä suo­men kie­len tai­toa, mut­ta var­mis­tam­me, että kai­kil­la hoi­ta­jil­lam­me on riit­tä­vä kie­li­tai­to tur­val­li­sen työn teke­mis­tä var­ten. Hoi­to­toi­men­pi­tei­den oikeaop­pi­nen kir­jaus ja asiak­kaan kans­sa kes­kus­te­le­mi­nen ovat tär­kei­tä edel­ly­tyk­siä hoi­ta­jiem­me työssä.

Koet­ko sinä ole­va­si Kul­tai­nen hoitaja?

Kul­tai­set hoi­ta­jat on nuo­ri ja moder­ni hoi­toa­lan edel­lä­kä­vi­jä. Täh­tääm­me tule­vai­suu­des­sa kas­vuun, mut­ta emme tee sitä laa­dun kus­tan­nuk­sel­la. Meil­le on tär­ke­ää pitää toi­min­nas­sam­me kiin­ni arvois­tam­me sekä yllä­pi­tää meil­le omi­nais­ta kor­ke­aa laa­tua hoi­to­työs­sä. Hoi­ta­jam­me saa­vat meil­lä moni­puo­li­sen työ­ken­tän, lähie­si­mie­hen aidon tuen sekä hyvän palkkatason.

”Rek­ry­toim­me sai­raan­hoi­ta­jia ja lähi­hoi­ta­jia, mut­ta myös hoi­toa­lan opis­ke­li­joi­ta, joi­den opin­not ovat riit­tä­vän pit­käl­lä ja työ­ko­ke­mus­ta jo taka­na. Kat­som­me lopul­li­sen työn­ku­van aina haki­jan koke­muk­sen ja kiin­nos­tuk­sen mukaan.” – Kat­ja, HR-koordinaattori

Meil­lä on haku auki 24/7, joten älä epä­röi olla yhtey­des­sä, jos koet ole­va­si Kul­tai­nen hoi­ta­ja, joka sopii tii­mim­me. Vas­tuul­li­se­na työ­nan­ta­ja­na kuu­lum­me Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten liit­toon (HPL) ja Suo­men Yrit­tä­jiin sekä olem­me Luo­tet­ta­va kump­pa­ni -ser­ti­fi­kaa­tin haltija.

Kiin­nos­tuit­ko työs­tä? Täy­tä hake­mus täs­tä!

Kuun­te­le podcas­tim­me ja kat­so videol­ta Kat­jan ja Man­de­kin kes­kus­te­lu Kul­tais­ten hoi­ta­jien arvois­ta: www.kultaisethoitajat.fi/podcastit/

Jaa artikkeli

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Lisää luettavaa

Kultaiset Hoitajat - henkilöstövuokraus Suomessa

Kul­tai­sil­la hoi­ta­jil­la vah­va vuo­si 2021 – tule­va­na vuon­na kes­ki­ty­tään kas­vuun ja toi­min­nan kehittämiseen

Vuo­si 2021 oli Kul­tai­sil­le hoi­ta­jil­le kii­rei­nen – kii­tos sii­tä kump­pa­neil­lem­me ja teki­jöil­lem­me! Hoi­ta­jam­me työs­ken­te­li­vät laa­jas­ti eri­lai­sis­sa teh­tä­vis­sä koro­na­pan­de­mi­aan liit­tyen aina roko­tuk­sis­ta koro­na­po­ti­lai­den hoi­toon Hel­sin­gis­sä, Vantaalla,

Sirkku - Kultaiset Hoitajat

Mis­tä on hyvät hoi­ta­jat tehty?

Yhtä oike­aa mää­ri­tel­mää hyväl­le hoi­ta­jal­le ei ole, mut­ta hoi­to­työs­sä on sel­ke­ää etua tie­tyn­lai­sis­ta omi­nai­suuk­sis­ta. Sosi­aa­li­suus ja hyvät vuo­ro­vai­ku­tus­tai­dot ovat hoi­ta­jal­le hyö­dyk­si, sil­lä työs­sä on keskeistä

Susanna - Kultaiset Hoitajat

Vie­ras­kie­li­set iäk­käät putoa­vat usein pal­ve­lu­jär­jes­tel­män ulkopuolelle

JADE-toi­­min­­ta­­kes­­kus on vie­ras­kie­lis­ten iäk­käi­den koh­taa­mis­paik­ka, jos­sa jär­jes­te­tään moni­puo­lis­ta toi­min­taa iäk­käi­den osal­li­suu­den ja hyvin­voin­nin edis­tä­mi­sek­si. Toi­min­ta­kes­kuk­ses­sa työs­ken­te­le­vä Susan­na Leh­to­vaa­ra ker­too toi­min­ta­kes­kuk­sen tar­joa­van mm. oman­kie­li­siä ver­tais­ryh­miä useilla