Tar­vit­set­ko sinä tai tar­vit­see­ko lähei­se­si kotia­pua arjen askareisiin?

Koti­pal­ve­lut ikään­ty­vil­le ja muil­le
arjen apua tarvitseville

Kotia­pua senio­reil­le ja kai­kil­le, jot­ka tar­vit­se­vat apua alen­tu­neen toi­min­ta­ky­vyn vuoksi

Kul­tai­set Hoi­ta­jat tar­jo­aa kotia­pua van­huk­sil­le, vam­mai­sil­le, per­heil­le ja muil­le, jot­ka tar­vit­se­vat apua arjes­ta sel­viy­ty­mi­seen. Tar­joam­me kotia­pua jokai­sen asiak­kaam­me yksi­löl­lis­ten tar­pei­den mukaan Hel­sin­gis­sä, Van­taal­la, Espoos­sa, Kau­niai­sis­sa ja Kirk­ko­num­mel­la. Ammat­ti­tai­toi­set ja ystä­väl­li­set lähi­hoi­ta­jam­me aut­ta­vat asiak­kai­ta arjen aska­reis­sa pesey­ty­mi­ses­tä ruu­an­lait­toon ja ulkoiluun.

perushoito-asiointipalvelu-kultaiset-hoitajat-oy

Koti­pal­ve­lut voi­vat pitää sisällään

  • Perus­hoi­toa eli avus­tus­ta esi­mer­kik­si pesey­ty­mi­ses­sä ja pukeu­tu­mi­ses­sa sekä muis­sa aamu- ja iltatoimissa
  • Asioin­tia­pua esi­mer­kik­si aptee­kis­sa asioi­mi­seen tai lää­kä­ris­sä käymiseen
  • Kau­pas­sa­käyn­tiä ja ruu­an­lai­tos­sa avustamista
  • Ulkoi­lus­sa avus­ta­mis­ta ja sosi­aa­lis­ta kanssakäymistä
  • Lääk­kei­den otta­mi­ses­sa auttamista 
  • Koti­töis­sä ja esi­me­rik­si vaa­te­huol­los­sa avustamista 

Koti­pal­ve­lut tuo­vat tur­vaa, hel­po­tus­ta ja mie­lek­kyyt­tä arkeen

Kotia­vun tavoit­tee­na on tukea sekä ikäih­mis­ten että mui­den arjen tukea kai­paa­vien ihmis­ten hyvin­voin­tia ja toi­min­ta­ky­kyä. Koti­pal­ve­lut hel­pot­ta­vat pait­si apua tar­vit­se­van myös tämän läheis­ten arkea. Elä­män­laa­tu ja tur­val­li­suu­den tun­ne para­ne­vat, kun apua tar­vit­se­va saa tukea ja avus­tus­ta arjes­saan. Kotia­pu tar­jo­aa esi­mer­kik­si ikäih­mi­sil­le mah­dol­li­suu­den asua koto­na pidem­pään tukien hei­dän itse­näis­tä elä­mään­sä ja aut­taen niis­sä asiois­sa, jois­ta ikään­ty­vä ihmi­nen ei enää yksin selviäisi. 

kotipalvelut-kultaiset-hoitajat-oy
kotipalvelut-arjen-apua-tarvitseville

Hyvä arki koos­tuu koh­taa­mi­sis­ta ja läsnäolosta

Tar­joam­me asiak­kail­lem­me kotia­pua jous­ta­vas­ti jokai­sen yksi­löl­li­set tar­peet ja toi­veet huo­mioon ottaen. Tar­joam­me laa­duk­kai­ta, tur­val­li­sia ja luo­tet­ta­via koti­pal­ve­lui­ta kai­kil­le asiak­kail­lem­me. Koh­taam­me jokai­sen asiak­kaam­me tasa­ver­tai­se­na ja kun­nioit­taen jokai­sen yksi­lön ainut­laa­tui­suut­ta. Haluam­me panos­taa läs­nä­oloon, sil­lä tie­däm­me, miten suu­ri mer­ki­tys lyhyel­lä­kin koh­taa­mi­sel­la on monen asiak­kaam­me arjes­sa. Pyrim­me aina sii­hen, että asiak­kai­dem­me luo­na vie­rai­le­vat samat jo tutuk­si tul­leet ja tur­val­li­set hoitajat.

Koti­pal­ve­luis­ta kotitalousvähennystä

Tie­sit­hän, että voit saa­da koti­ta­lous­vä­hen­nys­tä myös kotipalveluista.

Hin­nas­to

Vii­kon­lop­pu ja pyhät

Lau­an­tai klo 7–20 / + 25 %

Pyhä­päi­vät ja sunnuntai

La klo 20–07 / + 100 %
Su klo 7–21 / + 100 %