Etsit­kö vuo­kra­työ­voi­maa sai­raa­loi­hin, päi­vä­ko­tei­hin, ikäih­mis­ten pal­ve­lui­hin
 tai mui­hin ter­vey­den­huol­lon yksiköihin?

Hen­ki­lös­tö­vuo­kraus sosi­aa­li-
 ja terveysalalle

Väli­täm­me ammat­ti­lai­sia sosi­aa­li- ja terveysalalle

Kul­tai­set hoi­ta­jat välit­tää koke­nei­ta sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan ammat­ti­lai­sia tila­päi­seen ja mää­rä­ai­kai­seen työ­voi­man tar­pee­seen. Meil­lä työs­ken­te­lee ammat­ti­tai­toi­sia lää­kä­rei­tä, lähi­hoi­ta­jia, sai­raan­hoi­ta­jia, hoi­va-avus­ta­jia, las­ten­hoi­ta­jia ja lai­tos­huol­ta­jia sekä moti­voi­tu­nei­ta ter­vey­sa­lo­jen opiskelijoita.

vuokratyontekijat-tilapaiseen-tarpeeseen

Vuo­kra­työn­te­ki­jät tila­päi­seen tai pidem­piai­kai­seen tarpeeseen

Kaut­tam­me löy­dät osaa­via vuo­kra­työn­te­ki­jöi­tä sekä lyhyem­pi- että pidem­pi­kes­toi­seen työn­te­ki­jä­pu­laan. Vuo­kra­työ­voi­maan voit tur­vau­tua esi­mer­kik­si äkil­li­sen sai­ras­ta­pauk­sen tai yllät­tä­vän hen­ki­lös­tö­tar­peen kas­vun ilme­tes­sä. Hen­ki­lös­tö­vuo­kraus­pal­ve­lui­dem­me avul­la löy­dät vai­vat­to­mas­ti luo­tet­ta­vat sijai­set niin lomien kuin pidem­pi­kes­tois­ten­kin pois­sao­lo­jen ajak­si. Monet asiak­kaam­me ovat löy­tä­neet hen­ki­lös­tö­vuo­krauk­sen myö­tä myös vaki­tui­sen työn­te­ki­jän Kul­tai­sis­ta hoitajista.

Hen­ki­lös­tö­vuo­kraus­pal­ve­lui­ta yksi­tyi­sel­le, jul­ki­sel­le ja kol­man­nel­le sektorille

Tar­joam­me vuo­kra­työ­voi­maa sekä sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan yri­tyk­sil­le että jul­ki­sel­le ja kol­man­nel­le sek­to­ril­le. Koh­tei­tam­me ovat muun muas­sa sai­raa­lat, vuo­deo­sas­tot, koti­hoi­don yksi­köt, ryh­mä­ko­dit, hoi­va­ko­dit ja pal­ve­lu­ta­lot sekä päi­vä­ko­dit. Tar­vit­taes­sa voim­me huo­leh­tia myös suo­ra­rek­ry­toin­nis­ta puolestasi.

henkilostovuokraus-joustava-tapa-hankkia-tyovoimaa

Hen­ki­lös­tö­vuo­kraus on jous­ta­va tapa hank­kia työ­voi­maa tar­peen mukaan

Kul­tais­ten hoi­ta­jien hen­ki­lös­tö­vuo­kraus­pal­ve­lu on jous­ta­va ja ris­ki­tön tapa vas­ta­ta työn­te­ki­jöi­den mää­rän tar­peen kas­vuun. Kul­tai­set hoi­ta­jat välit­tää työn­te­ki­jöi­tä yri­tyk­sil­le ja kun­ta­toi­mi­joil­le sekä lyhyem­pi- että pidem­piai­kai­ses­ti ja tar­vit­taes­sa nopeal­la­kin varoi­tusa­jal­la. Hen­ki­lös­tö­vuo­krauk­sen ansios­ta voit myös mini­moi­da vaki­tui­sen työn­te­ki­jän palk­kauk­seen liit­ty­vät ris­kit sekä hal­lin­nol­li­seen työ­hön kulu­van ajan.

vastuullinen-rekrytointi-motivoituneet-tyontekijat

Moti­voi­tu­nei­ta työn­te­ki­jöi­tä ja vas­tuul­lis­ta rekrytointia

Kaut­tam­me löy­dät osaa­via ja moti­voi­tu­nei­ta sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan vuo­kra­työn­te­ki­jöi­tä, jot­ka teke­vät työ­tä huo­lel­li­ses­ti ja suu­rel­la sydä­mel­lä. Panos­tam­me aina työn­te­ki­jöi­dem­me rek­ry­toin­ti­pro­ses­siin sata­pro­sent­ti­ses­ti ja var­mis­tam­me täl­lä tavoin kai­kil­le asiak­kail­lem­me ammat­ti­tai­toi­set vuo­kra­työn­te­ki­jät työ­teh­tä­vis­tä riip­pu­mat­ta. Kai­kil­la työn­te­ki­jöil­läm­me on teh­tä­viin vaa­dit­ta­va päte­vyys tai teh­tä­vien edel­lyt­tä­mä mää­rä opin­to­ja ja työ­ko­ke­mus­ta takana. 

Mik­si vali­ta Kul­tai­set
 hoitajat?

Me Kul­tai­sil­la hoi­ta­jil­la rek­ry­toim­me aidos­ti moti­voi­tu­nei­ta ammat­ti­lai­sia ja opis­ke­li­joi­ta voi­dak­sem­me tar­jo­ta asiak­kail­lem­me luo­tet­ta­vaa vuo­kra­työ­voi­maa ja lop­pua­siak­kail­le kor­kea­laa­tuis­ta pal­ve­lua ja hoitoa.

Työ­nan­ta­ja­na panos­tam­me työn­te­ki­jöi­dem­me hyvin­voin­tiin ja haluam­me tar­jo­ta heil­le aidos­ti mie­lek­käi­tä työ­teh­tä­viä, mikä näkyy pit­kä­kes­toi­si­na työ­suh­tei­na. Täl­lä tavoin pys­tym­me välit­tä­mään myös asiak­kail­lem­me jo entuu­des­taan tutut, osaa­vat tekijät.

Huo­leh­dim­me kai­kis­ta työ­nan­ta­jan vas­tuis­ta, kuten rek­ry­toin­nis­ta, päte­vyyk­sien tar­kas­ta­mi­ses­ta ja palk­kauk­ses­ta. Sinun vas­tuul­le­si jää ainoas­taan pereh­dy­tys työ­pai­kal­la sekä hyvän työym­pä­ris­tön takaa­mi­nen vuokratyöntekijälle.

Kiin­nos­tuit­ko hen­ki­lös­tö-
vuo­kraus­pal­ve­luis­tam­me?

Etsit­kö lähi­hoi­ta­jaa, lää­kä­riä tai sai­raan­hoi­ta­jaa? Hoi­va avus­ta­jaa, las­ten­hoi­ta­jaa tai lai­tos­huol­ta­jaa? Ker­ro tar­peis­ta­si, niin etsi­tään teh­tä­vään sopi­va ammattilainen!