Hen­ki­lö­koh­tai­nen avus­ta­ja aut­taa sinua teke­mään arjes­ta­si sinun näköistäsi

Hen­ki­lö­koh­tai­nen apu

Hen­ki­lö­koh­tai­nen avus­ta­ja pääkaupunkiseudulla

Etsit­kö hen­ki­lö­koh­tais­ta avus­ta­jaa Hel­sin­gis­sä, Van­taal­la, Espoos­sa, Kau­niai­sis­sa tai Kirk­ko­num­mel­la? Kul­tai­set hoi­ta­jat tar­jo­aa laa­du­kas­ta ja luo­tet­ta­vaa hen­ki­lö­koh­tais­ta avus­tus­ta juu­ri sinun tar­pei­de­si mukaan. Hen­ki­lö­koh­tai­nen avus­ta­ja voi aut­taa sinua tai läheis­tä­si esi­mer­kik­si päi­vit­täi­sis­sä toi­mis­sa koto­na ja kodin ulko­puo­lel­la, har­ras­tuk­sis­sa, työ­pai­kal­la, opis­ke­luis­sa ja muis­sa sosi­aa­li­sen vuo­ro­vai­ku­tuk­sen tilan­teis­sa tai tapahtumissa.

kotipalvelut-arjen-apua-tarvitseville

Kenel­le hen­ki­lö­koh­tai­nen avus­ta­ja­pal­ve­lu on suunnattu?

Hen­ki­lö­koh­tai­nen avus­ta­ja­pal­ve­lu on tar­koi­tet­tu ensi­si­jai­ses­ti vai­keas­ti vam­mai­sil­le hen­ki­löil­le sekä muil­le, jot­ka tar­vit­se­vat tukea arjes­sa toi­mi­mi­seen esi­mer­kik­si jon­kin toi­min­ta­ky­kyä hei­ken­tä­vän teki­jän, kuten ete­ne­vän sai­rau­den vuoksi.

Apu­na­si sinun näköi­ses­sä­si arjessa

Hen­ki­lö­koh­tai­nen apu aut­taa vah­vis­ta­maan sinun valin­nan­va­paut­ta­si, tasa­ver­tai­suut­ta­si ja itse­mää­rää­mi­soi­keut­ta­si tukien sinua eri­lai­sis­sa arjen toi­mis­sa, joi­ta haluat toteut­taa. Hen­ki­lö­koh­tai­nen avus­ta­ja aut­taa sinua niis­sä asiois­sa, joi­ta et kyke­ni­si itse­näi­ses­ti toteut­ta­maan tai joi­hin tar­vit­set toi­sen hen­ki­lön tukea ja turvaa.

henkilostovuokraus-sosiaali-ja-terveysala

Löy­dä sinul­le sopi­va hen­ki­lö­koh­tai­nen avus­ta­ja vaivattomasti

Meil­tä saat aina ammat­ti­tai­tois­ta ja ystä­väl­lis­tä pal­ve­lua. Työ­hön­sä sitou­tu­neet ja luo­tet­ta­vat hen­ki­lö­koh­tai­set avus­ta­jat otta­vat huo­mioon sinun yksi­löl­li­set tar­pee­si ja toi­vee­si. Voit itse vai­kut­taa sii­hen, kuka sinua avus­taa sekä mil­loin ja mil­lais­ta apua tar­vit­set. Huo­leh­dim­me puo­les­ta­si kai­kis­ta työ­nan­ta­jan vel­voit­teis­ta avus­ta­jan rek­ry­toin­nis­ta sijai­sen hankkimiseen.

Mil­lai­sis­sa asiois­sa voim­me avustaa?

Pal­ve­lui­den sisäl­tö sekä mää­rä mää­ri­tel­lään aina jokai­sen asiak­kaan hen­ki­lö­koh­tai­sen avun­tar­peen mukaan. Voim­me avus­taa sinua esi­mer­kik­si seu­raa­vis­sa arki­sis­sa toimissa:

  • pukeu­tu­mi­nen ja hygie­nias­ta huolehtiminen
  • liik­ku­mi­nen, kau­pas­sa­käyn­ti ja muu asiointi
  • opis­ke­lu ja työssäkäynti
  • lii­kun­ta ja muut harrastukset
  • kodin­hoi­to, ruo­ka­huol­to, vaa­te­huol­to ja muut arki­set askareet

Tar­vit­set­ko hen­ki­lö­koh­tais­ta apua itsel­le­si tai läheisellesi?

Ota yhteyt­tä, niin kar­toi­te­taan yhdes­sä toi­vee­si ja tarpeesi.