Haluat­ko teh­dä mer­ki­tyk­sel­lis­tä työ­tä sosi­aa­li- ja terveysalalla?

Hae meil­le töihin

Sinua tar­vi­taan

Haluat­ko teh­dä mer­ki­tyk­sel­lis­tä työ­tä sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lal­la? Kiin­nos­taa­ko sinua mah­dol­li­suus vai­kut­taa sii­hen, mis­sä ja mil­loin teet töi­tä? Olet­ko oma aloit­tei­nen, täs­mäl­li­nen, iloi­nen ja hel­pos­ti lähes­tyt­tä­vä oman ala­si ammat­ti­lai­nen tai opis­ke­li­ja? Kul­tai­set Hoi­ta­jat Oy saat­tai­si olla sinun paik­ka­si. Tar­joam­me moni­puo­li­sia sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan työs­ken­te­ly­mah­dol­li­suuk­sia pää­kau­pun­ki­seu­dul­la ja lähialueilla. 

henkilostovuokraus-sosiaali-ja-terveysala

Kul­tai­set Hoi­ta­jat työnantajana

Kul­tai­set hoi­ta­jat työl­lis­tää täl­lä het­kel­lä lukui­sia sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan ammat­ti­lais­ta. Asiak­kai­nam­me on usei­ta sekä kun­ta- että yri­tys­puo­len toi­mi­joi­ta ja yksi­köi­tä, jot­ka etsi­vät jat­ku­vas­ti asian­tun­te­via ja luo­tet­ta­via teki­jöi­tä sekä lyhyem­pi- että pidem­piai­kai­siin työ­teh­tä­viin. Kul­tai­sil­la hoi­ta­jil­la pää­set työs­ken­te­le­mään kou­lu­tuk­se­si ja työ­ko­ke­muk­se­si mukaan eri­lai­sis­sa sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan teh­tä­vis­sä. Kul­tai­sia hoi­ta­jia työs­ken­te­lee sai­raa­lois­sa, päi­vä­ko­deis­sa ja ikäih­mis­ten yksi­köis­sä, kuten ryh­mä­ko­deis­sa, pal­ve­lu­ta­lois­sa, hoi­va­ko­deis­sa ja kotihoidossa.

Työn­te­ki­jä­ta­ri­nat

Aloi­tin työskentelemään Kul­tai­sis­sa hoi­ta­jis­sa maa­lis­kuus­sa 2019. Olen työskennellyt Kul­tais­ten hoi­ta­jien kaut­ta hoi­va­ko­deis­sa, pal­ve­lu­ta­lois­sa ja koti­hoi­don puo­lel­la. Olen viih­ty­nyt kul­tai­sis­sa hoi­ta­jis­sa, sil­lä työskentelen pääsääntöisesti muu­ta­mas­sa tutus­sa koh­tees­sa ja suun­nit­te­len myös itse työvuoroni oman elämäntilanteeni mukaan. Hyvä palk­kaus on ollut myös yksi kan­nus­ta­vis­ta tekijöistä. Voin lämpimästi suo­si­tel­la työskentelyä Kul­tai­sis­sa hoitajissa! 

Lähi­hoi­ta­ja Ayan

Kul­tai­set hoi­ta­jat on yri­tys jon­ka aja­tus on 110 % van­hus­ten ja avun tar­vit­si­joi­den puo­lel­la. On ilo tul­la töihin aamul­la, kun tietää esi­mie­hen kan­nus­ta­van, arvos­ta­van, pal­kit­se­van ja anta­van raken­ta­vaa palau­tet­ta. On hie­no fii­lis jakaa samat arvot hoitotyössä ja ihmis­ten koh­te­lus­sa sekä esi­mie­hen että yri­tyk­sen kans­sa. Se tekee työstäni palkitsevaa. 

Lähi­hoi­ta­ja Sarah

Olet­ko etsi­mäm­me henkilö?

 • Olet lähi­hoi­ta­ja, sai­raan­hoi­ta­ja tai lääkäri 
 • Olet hoi­va-avus­ta­ja, las­ten­hoi­ta­ja tai laitoshuoltaja 
 • Olet vii­den vuo­den opin­not suo­rit­ta­nut lää­ke­tie­teen opiskelija 
 • Olet yli 60 opin­to­pis­tet­tä suo­rit­ta­nut sairaanhoito-opiskelija
 • Olet omal­le osaa­mi­sa­lal­le­si eden­nyt lähihoitajaopiskelija 

Mitä muu­ta odo­tam­me sinulta?

 • Olet työs­sä­si moti­voi­tu­nut, täs­mäl­li­nen ja luotettava.
 • Sinul­la on jo koke­mus­ta sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lal­la työs­ken­te­lys­tä tai harjoittelusta.
 • Tar­tut sinul­le annet­tui­hin teh­tä­viin oma-aloit­tei­ses­ti ja reippaasti.
 • Olet iloi­nen, hel­pos­ti lähes­tyt­tä­vä ja tulet toi­meen eri­lais­ten ihmis­ten kanssa.

Mitä tar­joam­me sinulle?

 • Pää­set työs­ken­te­le­mään mer­ki­tyk­sel­lis­ten työ­teh­tä­vien paris­sa ja ker­ryt­tä­mään arvo­kas­ta koke­mus­ta sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan moni­puo­li­sis­ta tehtävistä.
 • Meil­lä pää­set itse vai­kut­ta­maan sii­hen, mis­sä toi­mi­pai­kois­sa työs­ken­te­let ja min­kä ver­ran vuo­ro­ja otat vas­taan. Voit teh­dä satun­nai­sia vuo­ro­ja jous­ta­vas­ti oman elä­män­ti­lan­tee­si mukaan tai työl­lis­tyä pidem­piai­kai­siin ja sään­nöl­li­siin sijaisuuksiin.
 • Lähi­hoi­ta­jiem­me aloi­tus­palk­ka on 16 €/h. Lisäk­si mak­sam­me häly­tys­ra­haa sekä lisiä koke­muk­sen ja työ­vuo­ro­jen mukaan. Kil­pai­lu­ky­kyi­sen palk­kauk­sen lisäk­si tar­joam­me mah­dol­li­suu­den ansai­ta bonuk­sia suo­sit­te­le­mal­la meil­le sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lal­la työs­ken­te­le­vää kave­ria­si, joka työl­lis­tyy Kul­tai­sil­le hoitajille.
 • Mikä­li sinul­la ei vie­lä ole lää­ke­lu­pia, mah­dol­lis­tam­me sinul­le LOVe-opin­not. (Lää­ke­lu­vat ovat edel­ly­tys kai­kil­le työntekijöillemme.)

Täy­tä hakemus

Kiin­nos­tuit­ko? Jätä meil­le avoin hake­muk­se­si, jos­sa ker­rot itses­tä­si, kou­lu­tuk­ses­ta­si ja työ­ko­ke­muk­ses­ta­si. Ker­ro myös teh­tä­vis­tä, joi­den paris­sa haluai­sit työs­ken­nel­lä ja miten usein voi­sit teh­dä vuo­ro­ja. Lii­tä mukaan CV:si.