KUL­TAI­SET HOITAJAT

Sosi­aa­li- ja terveysalan
hen­ki­lös­tö­vuo­kraus­ta suu­rel­la sydämellä

Vuo­kra­työ­voi­maa sosi­aa­li- ja terveysalalle 

Tar­joam­me sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan hen­ki­lös­tö­vuo­kraus­ta yri­tyk­sil­le, kun­nil­le ja kol­man­nel­le sek­to­ril­le val­ta­kun­nal­li­ses­ti. Kul­tai­sil­la Hoi­ta­jil­la työs­ken­te­lee lähi­hoi­ta­jien lisäk­si sai­raan­hoi­ta­jia, lää­kä­rei­tä, hoi­va-avus­ta­jia ja lai­tos­huol­ta­jia sekä las­ten­hoi­ta­jia. Haluam­me aina tar­jo­ta ammat­ti­tai­tois­ta hoi­va­hen­ki­lö­kun­taa yri­tys- ja kun­ta-asiak­kail­le sekä mah­dol­lis­taa laa­duk­kaan hoi­don ja pal­ve­lut sin­ne, mis­sä nii­tä kipeim­min tarvitaan. 

Asia­kas­pal­ve­lu

Arki­sin 7-17
+358 10 200 5650

Päi­vys­tys

Vii­kon­lo­put ja pyhät 8-15
+358 45 114 9689

Sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan yritys

Kul­tai­set Hoi­ta­jat on ter­vey­sa­lan ammat­ti­lais­ten perus­ta­ma hen­ki­lös­tö­vuo­krauk­seen eri­kois­tu­nut espoo­lai­nen per­hey­ri­tys. Tar­joam­me rat­kai­su­ja hoi­va-alan yri­tys­ten ja toi­mi­joi­den työ­voi­ma­tar­pee­seen sekä moni­puo­li­sia ja jous­ta­via työs­ken­te­ly­mah­dol­li­suuk­sia sote-alan ammattilaisille.

Vas­tuul­li­suus on meil­le
eri­tyi­sen tärkeää

Vas­tuul­li­suus näkyy meil­lä joka päi­vä. Se on läs­nä ihmis­ten kes­ken kai­kis­sa tilan­teis­sa. Vas­tuul­li­suut­tam­me ohjaa­vat arvot ovat:

Ihmis­lä­hei­syys, Kun­nioi­tus, Luo­tet­ta­vuus ja Yhdenvertaisuus.

Hen­ki­lös­tö­vuo­kraus

Tar­vit­set­ko vuo­kra­työ­voi­maa sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan teh­tä­viin? Meil­tä löy­dät osaa­vat ja luo­tet­ta­vat ammat­ti­hen­ki­löt tar­vit­taes­sa nopeal­la­kin aika­tau­lul­la muun muas­sa sai­raa­loi­hin, ikäih­mis­ten yksi­köi­hin ja päi­vä­ko­tei­hin. Tar­joam­me vuo­kra­työ­voi­maa jous­ta­vas­ti asiak­kai­dem­me tarpeisiin. 

Meil­le töihin?

Lähi­hoi­ta­ja, lää­kä­ri, sai­raan­hoi­ta­ja tai muu sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan ammat­ti­lai­nen tai opis­ke­li­ja – haluai­sit­ko vai­kut­taa omiin työ­ai­koi­hi­si, vali­ta työ- ja vapaa­päi­vät jous­ta­vas­ti elä­män­ti­lan­tee­si mukaan tai kar­tut­taa lisää koke­mus­ta alal­ta­si keik­ka­töi­den tai pidem­pien sijai­suuk­sien avulla? 

Vas­tuul­li­suu­des­tam­me kertovat

suomen-yrittajat-jasenbanneri
hp-jasenyritys-logo
luotettava kumppani - Kultaiset Hoitajat
Jäsenlogo - Kultaiset Hoitajat