Kul­tai­set hoitajat

Sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan hen­ki­lös­tö­vuo­kraus­ta suu­rel­la sydämellä

Koti­pal­ve­lui­ta ja vuo­kra­työ­voi­maa sosi­aa­li- ja terveysalalle

Kul­tai­set hoi­ta­jat tar­jo­aa sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan hen­ki­lös­tö­vuo­kraus­ta yri­tyk­sil­le, kun­nil­le ja kol­man­nel­le sek­to­ril­le pää­kau­pun­ki­seu­dul­la. Yksi­tyi­sil­le asiak­kail­lem­me tar­joam­me laa­duk­kai­ta koti­pal­ve­lui­ta Hel­sin­gis­sä, Van­taal­la, Espoos­sa ja Kau­niai­sis­sa sekä Kirkkonummella.

Kultaiset hoitajat Helsinki

Kul­tai­set hoi­ta­jat sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan perheyritys

Kul­tai­set hoi­ta­jat on ter­vey­sa­lan ammat­ti­lais­ten perus­ta­ma hen­ki­lös­tö­vuo­krauk­seen ja koti­pal­ve­lui­hin eri­kois­tu­nut espoo­lai­nen per­hey­ri­tys. Tar­joam­me rat­kai­su­ja hoi­va-alan yri­tys­ten ja toi­mi­joi­den työ­voi­ma­tar­pee­seen sekä moni­puo­li­sia ja jous­ta­via työs­ken­te­ly­mah­dol­li­suuk­sia sote-alan ammattilaisille.

henkilostovuokraus-sosiaali-ja-terveysala

Hen­ki­lös­tö­vuo­kraus

Tar­vit­set­ko vuo­kra­työ­voi­maa sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan teh­tä­viin? Meil­tä löy­dät osaa­vat ja luo­tet­ta­vat ammat­ti­hen­ki­löt tar­vit­taes­sa nopeal­la­kin aika­tau­lul­la muun muas­sa sai­raa­loi­hin, ikäih­mis­ten yksi­köi­hin, koti­hoi­toon ja päi­vä­ko­tei­hin. Tar­joam­me vuo­kra­työ­voi­maa jous­ta­vas­ti asiak­kai­dem­me tarpeisiin. 

kotipalvelut-paakaupunkiseutu

Koti­pal­ve­lut

Tar­vit­set­ko sinä tai esi­mer­kik­si ikään­ty­vä omai­se­si apua arjen aska­reis­sa? Kau­pas­sa asioin­nis­sa, ulkoi­lus­sa tai perus­hoi­dos­sa koto­na?  Kul­tai­set hoi­ta­jat tar­jo­aa yksi­löl­lis­tä, luo­tet­ta­vaa ja tur­val­lis­ta kotia­pua senio­reil­le ja kai­kil­le, jot­ka tar­vit­se­vat avus­tus­ta esi­mer­kik­si alen­tu­neen toi­min­ta­ky­kyn­sä vuoksi.

Meil­le töihin?

Lähi­hoi­ta­ja, lää­kä­ri, sai­raan­hoi­ta­ja tai muu sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan ammat­ti­lai­nen tai opis­ke­li­ja – haluai­sit­ko vai­kut­taa omiin työ­ai­koi­hi­si, vali­ta työ- ja vapaa­päi­vät jous­ta­vas­ti elä­män­ti­lan­tee­si mukaan tai kar­tut­taa lisää koke­mus­ta alal­ta­si keik­ka­töi­den tai pidem­pien sijai­suuk­sien avulla?